เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 
  นางรัชนีย์ พิลุน
 
  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 
  โทร:087-031-8005  
     


 
 
 นางกัลยา  ชุมสาย ณ อยุธยา  
 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร: 089-416-7462
  นายราชันต์ พรรณศิลป์
นายจำเริญ เอกรักษา

 ลูกจ้างประจำ
โทร: 096-817-7101
ลูกจ้างประจำ
โทร:

     
 นายวรวรรธ์  ศรีสถิตย์ นายยุทธนา นนตรีนอก 
นายประทีป ถิระชัย
พนักงานจ้างตามภารกิจ
087-644-6090
พนักงานจ้างทั่วไป
092-727-1257
พนักงานจ้างทั่วไป
062-487-3008

     
 นายล้อม โคตรชา  นางขนิษฐา ผึ่งบรรหาร นางสาวนุชรี อัฐิปา
 พนักงานจ้างทั่วไป
โทร:
 พนักงานจ้างทั่วไป
093-565-1195
 พนักงานจ้างทั่วไป
086-451-0901
     
 นายสมดี ปองไป นายฉัตรชัย ประภูชะเนย์  นายมังกร ปะติตังโข
 พนักงานจ้างทั่วไป
099-212-3227

พนักงานจ้างทั่วไป
093-335-4147

พนักงานจ้างทั่วไป
โทร:นายตั๊ก เวฬุวรารักษ์


พนักงานจ้างทั่วไป


โทร: