เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

กองสวัสดิการสังคม

 


 
  นางธนวรรณ  มาปะเต  
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร:062-616-5463
 


 


 นางสาวนริศราภรณ์  สัจจะเขตร
 

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
โทร:091-864-1444

 
     
 นายอนุสรณ์  ประดิษฐ์อารีกุล  นางสาวธิดารัตน์ หล้าสุดตา

 พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างทั่วไป
081-054-7733  085-757-0962   


   

นางเพ็ญประภา ปัตตานี

พนักงานจ้างทั่วไป

095-698-6457