เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


โครงการองค์กรคุณธรรม ประจำปี 2566


31-สค.-66 เวลา 09.00 น. ที่วัดกลาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล และประชาชน เข้าร่วมโครงการองค์กรคุณธรรม ประจำปี 2566 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตประจำวัน และในการปฏิบัติราชการได้อย่างเหมาะสม

2023-09-28
2023-09-12
2023-09-11
2023-09-06
2023-08-31
2023-08-28
2023-08-24
2023-08-12
2023-08-11
2023-08-11