เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 

 

 


  วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2564
   
  สรุปการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
   
  โครงการโตไปไม่โกง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลว...
   
  ข่าวประชาสัมพันธ์ การประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภา...
   

ข่าวประชาสัมพันธ์ การประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2564 ของเทศบาลตำบลวา...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
 
ประวัติความเป็นมาอำเภอวาปีปทุม (Wapipathum History)
อุบัติเหตุลดลง ชุมชนท้องถิ่นทำได้ วาปี ถนนดี ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้