เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 

 

 


  การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ในพื้นท...
    18-20 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุมบัวชมพูพิลาส นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม เป็นประ...
  การเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.2564
    เทศบาลตำบลวาปีปทุมได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการ...
  โครงการขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพสุดยอดผู้นำอำเภอคุณธร...
    วันที่ 6-8 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ที่หอประชุมอำเภอวาปีปทุม นายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอว...
  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ครั...
   

วันที่ 5 ตค.-64  เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมบัวชมพูพิลาส  นางอรอนงค์ รังวิเศษ ปลัดเทศบา...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
 
โครงการฝึกซ้อมแผนฯ เหตุการณ์จำลอง
ประวัติความเป็นมาอำเภอวาปีปทุม (Wapipathum History)

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้