เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 

 

 


  โครงการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดอุบั...
    วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลฯ นายโชคชัย นันตลาด ปลัดอาวุโส เป็...
  พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา เด็กและเยาวชน โรง...
    วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีต...
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4...
    วันนี้เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมบัวชมพูพิลาส มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ...
  ประเพณีงานออนซอนกลองยาวชาววาปีของดีพื้นบ้านสืบสานต...
   

นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
 
โครงการฝึกซ้อมแผนฯ เหตุการณ์จำลอง
ประวัติความเป็นมาอำเภอวาปีปทุม (Wapipathum History)

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้