เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 

 

 

 

 

 


  โครงการบำบัดฟื้นฟูแหล่งน้ำ ขยะ และปลูกป่าอนุรักษ์ส...
  โครงการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร ประจำปี 2565
  โครงการพัฒนาสุขาภิบาลในชุมชน พลังง้วนดิน จัดการสิ่...
  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เสริมสร้างความสามัค...
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
 
พิธีมอบธงครอบครัวต้นแบบคุณธรรม เทศบาลตำบลวาปีปทุม ประจำปี พ.ศ.2565
โครงการฝึกซ้อมแผนฯ เหตุการณ์จำลอง

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้