เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการเฝ้าระวัง และส่งเสริมพัฒนาการเด็กประถมวัย (DSPM)


11-กย.-66 เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ นายสาโรช สุทธิจักร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการเฝ้าระวัง และส่งเสริมพัฒนาการเด็กประถมวัย (DSPM) และนางอรอนงค์ รังวิเศษ หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าสถานศึกษาในเขตเทศบาล คณะกรรมการศูนย์ฯ โรงพยาบาลวาปีปทุม ประธานคณะกรรมการชุมชน ครู ผู้ปกครอง เด็ก นักเรียน เข้าร่วม ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดกรองและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามคู่มือการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (DSPM) แก่ผู้ปกครองและครู

2023-09-28
2023-09-12
2023-09-11
2023-09-06
2023-08-31
2023-08-28
2023-08-24
2023-08-12
2023-08-11
2023-08-11