เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


ออกพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในเขตเทศบาลตำบลวาปีปทุม


21  มิถุนายน  2562  เทศบาลตำบลวาปีปทุม  โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ร่วมกับ  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  ชุมชนโสมนัส  ออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในเขตชุมชนโสมนัส

2020-07-21
2020-07-15
2020-06-17
2020-05-29
2020-03-16
2020-03-13
2020-03-09
2020-02-07
2020-01-11
2019-06-28