เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


ออกพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในเขตเทศบาลตำบลวาปีปทุม


21  มิถุนายน  2562  เทศบาลตำบลวาปีปทุม  โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ร่วมกับ  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  ชุมชนโสมนัส  ออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในเขตชุมชนโสมนัส

2019-06-28
2019-06-25
2019-06-21
2019-06-18
2019-06-18
2019-06-12
2019-06-07
2019-05-29
2019-05-28
2019-05-23