เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ


เทศบาลตำบลวาปีปทุม จัดตั้งหน่วยงานต้นแบบการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมีมาตรการร่วมกัน ให้ข้าราชการ พนักงานจ้าง และผู้มาติดต่อราชการ รวมถึงผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกชนิด เข้า-ออก บริเวณพื้นที่สำนักงานตามช่องทางที่กำหนด เท่านั้น และสำหรับผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ ให้สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง เมื่อมาติดต่อราชการ เพื่อสนับสนุน นโยบายของรัฐบาล ยกระดับความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน

2020-12-23
2020-12-22
2020-11-25
2020-11-18
2020-10-31
2020-06-17
2020-05-29
2020-03-09
2019-06-28
2019-06-12