เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


ออกปฏิบัติการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดบริเวรตลาดสดเทศบาล / บริเวณ บขส.


นางอรอนงค์ รังวิเศษ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม พร้อมนายนุกูล ฝอยทอง รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองแต่ละกอง /หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย /ข้าราชการ พนักงานเทศบาล / อสม.เทศบาล /เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม /เจ้าหน้าที่จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ออกปฏิบัติการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตลาดสดเทศบาล / บริเวณ บขส.และสำนักงานเขตเทศบาล ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นสำหรับประชาชน ที่ใช้บริการตลาดสดเทศบาลตำบลวาปีปทุม พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลวาปีปทุม การกำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด บริเวณ ตลาดสดเทศบาล/บขส.วาปีปทุม และพื้นที่เสี่ยงภายในเขตเทศบาลตำบลวาปีปทุม

2021-05-13
2021-05-05
2021-04-24
2021-04-21
2021-04-21
2021-04-15
2021-04-09
2021-03-22
2021-03-15
2021-03-12