เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


โครงการเทศบาลปันสุขอิ่มใจ ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงและกลุ่มเปราะบางอิ่มท้อง


วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมบัวชมพูพิลาสเทศบาล นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม มอบหมายให้ นายสาโรช สุทธิจักร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม เป็นประธานเปิดประชุมโครงการเทศบาลปันสุขอิ่มใจ ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงและกลุ่มเปราะบางอิ่มท้อง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม คือ คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง ประธานคณะกรรมการชุมชน ทั้ง 7 ชุมชน และกลุ่ม CG (caregiver) อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลวาปีปทุม

ทั้งนี้ เพื่อ พิจารณา และหารือ ในเรื่องการสำรวจข้อมูล และออกเยี่ยม เพื่อมอบสิ่งของ อุปโภค-บริโภค แก่กลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงและกลุ่มเปราะบางในเขตพื้นที่ และเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจ ผู้สูงอายุ คนพิการ และกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาทางสังคม

 

2022-08-04
2022-07-28
2022-07-26
2022-07-25
2022-07-19
2022-07-12
2022-07-07
2022-06-30
2022-06-28
2022-06-24