เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


พิธีเปิดโครงการเทศบาลปันสุขอิ่มใจ ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงและกลุ่มเปราะบางอิ่มท้อง (ลงพื้นที่)


วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่ เทศบาลตำบลวาปีปทุม นายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอวาปีปทุม เป็นประธานเปิดโครงการเทศบาลปันสุขอิ่มใจ ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงและกลุ่มเปราะบางอิ่มท้อง โดยมี คุณนายดวงสุรีย์ ปทานนท์ นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม รองนายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองฯ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง ร่วมกับประธานคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการชุมชน ทั้ง 7 ชุมชน และกลุ่ม CG (caregiver) อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง เข้าร่วมกิจกรรม โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลวาปีปทุม ทั้งนี้ เพื่อลงพื้นที่ มอบสิ่งของ อุปโภค-บริโภค แก่กลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง และกลุ่มเปราะบางในเขตพื้นที่ รวมถึงการเยี่ยม เพื่อให้กำลังใจ ผู้สูงอายุ คนพิการ และกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาทางสังคม

 

2022-08-04
2022-07-28
2022-07-26
2022-07-25
2022-07-19
2022-07-12
2022-07-07
2022-06-30
2022-06-28
2022-06-24