เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

สำนักงานปลัด

 
 
  จ.อ. นพอนันต์  พรมลี
 
  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 

 
 นางสาวยศยา  รังวิเศษ  นางโกศล วงษา  นางจุฑามาศ  ปะริตวา
 นางศิริวรรณ  ศรีกุลบตุร
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
   
นางสิริพร น้อยศรี พ.จ.อ. ณัฐพล  ชูสกุล  นางสาวพรรณธิภา  ทาอามาตย์  นางสาวพิชญ์ณิฐา  พรรณศิลป์
นักวิชาการศึกษา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นิติกร
นักทรัพยากรบุคคล
       
นางสาวพรพรหม  หิตายะ  
  นายกฤษณพล พรรณศิลป์
ครูผู้ดูแลเด็ก  เจ้าพนักงานธุรการ
       
นางวิลาวัลย์  ทองทวี      
 ครูผู้ดูแลเด็ก