เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

สำนักงานปลัด

 
 
  จ.อ. นพอนันต์  พรมลี
 
  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 

 
-ว่าง-
 นางโกศล วงษา  นางจุฑามาศ  ปะริตวา
 นางศิริวรรณ  ศรีกุลบตุร
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
   
นางสิริพร น้อยศรี
นักวิชาการศึกษา
พ.จ.อ. ณัฐพล  ชูสกุล  นางสาวพรรณธิภา ทาอามาตย์  นางสาวพิชญ์ณิฐา  พรรณศิลป์
นักทรัพยากรบุคคล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นิติกร
 
   
 
นางสาวพรพรหม  หิตายะ
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอิศรารักษ์ พิมพ์วิชัย
นายกฤษณพล พรรณศิลป์
เจ้าพนักงานธุรการ
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
       
นางวิลาวัลย์  ทองทวี      
 ครูผู้ดูแลเด็ก