เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

สำนักปลัด

 

 
  นางปรินดา รักษ์มณี
 
  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร:081-544-3657
 
 
นางศิริวรรณ  ศรีกุลบุตร นางจุฑามาศ  ปะริตวา   นางสาวโกศล วงษา  นางยศยา สารผล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร:091-864-4397

 หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์
และแผนงาน
โทร:097-301-4909
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
โทร:085-597-8908

หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
โทร:061-149-7199

 
นางสาวพิชญ์ณิฐา  พรรณศิลป์
นักทรัพยากรบุคคลฯ
โทร:091-865-4049
นางสาวอิศรารักษ์ พิมพ์วิชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร:061-021-5444
 พ.จ.อ. ณัฐพล  ชูสกุล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร:090-593-2366
นางสิริพร น้อยศรี
นักวิชาการศึกษา
โทร:085-643-4180
 
 
นายกฤษณพล พรรณศิลป์
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร:080-589-1455
นางสาวพรรณธิภา ทาอามาตย์
นิติกร
โทร:087-644-8141
  นางวิลาวัลย์  ทองทวี
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร:061-149-8255
       
นายสุรจิต บัวบาน
 นางสุคนธา คารมหวาน
นางสาวปัทมาพร ปติวัน
 นางสาวพรพรหม  หิตายะ
ลูกจ้างประจำ
โทร:094-295-7306
 พนักงานจ้างตามภารกิจ
โทร:098-221-1566
 พนักงานจ้างทั่วไป
โทร:091-054-4397
 ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร:
   

นางสาวพชร แฝงศรีจันทร์
นางสาวกาญจนา มูลศรี
นางรัชนีย์ ชัยยุทธ

พนักงานจ้างทั่วไป
โทร:085-459-2203
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร:
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร:

นางพรรณี บัวรัตน์
นางบัวเรน กูลแก้ว
นายลิขิต สุวรรณธาดา

พนักงานจ้างทั่วไป
โทร:080-741-8646
พนักงานจ้างทั่วไปโทร:093-395-8431
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร:081-263-4697

นายวัฒนา โรจนกร
นายอนุชิต วีระพัฒน์
นายภัทราวุธ ภูมาศ

พนักงานจ้างทั่วไป
โทร:065-774-9903
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร:091-705-2490
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร: 081-239-9253

นางสาวสุมารินทร์ ประเศรษฐา
นายประสพสุข ปักกะสีนัง
นางสาวพุทธพร สิงห์วาปี

พนักงานจ้างทั่วไป
โทร:091-850-4201
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร:095-338-3538
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร:085-740-7920


นางสาวพัทธ์ธีรา ศิริสุนทรกุล
ส.อ.อนุชา จันทอุพนักงานจ้างทั่วไปตสาห์ นายพงษ์สิริ ศิริพนักงานจ้างทั่วไปเสาร์

พนักงานจ้างทั่วไป
โทร:099-068-8088
โทร:098-312-0728

โทร:098-312-0728
นายไตรมิตร ดงเทียมศรี
นายวีรชัย วัฒนบุตร นายประเสริฐ อุ่นพิกุล

พนักงานดับเพลิง
โทร:081-546-7501
พนักงานเทศกิจ
โทร:085-461-2711
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร:065-356-3778