เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

กองคลัง

 
 
  นางพีรญา  อนุอัน  
  ผู้อำนวยการกองคลัง
 


 

  นางมุกดา  ชัยยศ  

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
 

 
   นางสาวหัทยา  หนองสูง  
  นักวิชาการเงินและบัญชีงาน  
     
    นางทรรศนีย์  นาจารย์
 
   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้