เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
  นางอรอนงค์  รังวิเศษ
 
  ปลัดเทศบาลตำบลวาปีปทุม
 

 
   นายนุกูล  ฝอยทอง  
  รองปลัดเทศบาลตำบลวาปีปทุม
 
 
 
  จ่าเอกนพอนันต์ พรมลี  นางพีรญา  อนุอัน นายสมบูรณ์  ศรีกุลบุตร
 หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
นางธนวรรณ  มาปะเต
  นายปฎิวัติ  แปลงมาลย์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม