เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

หัวหน้าส่วนราชการ

 


 
  พันจ่าอากาศตรี สมพงษ์ โชติชื่น
 
  ปลัดเทศบาลตำบลวาปีปทุม
โทร:084-959-5015
 
 

นางอรอนงค์ รังวิเศษ

นายวีระศักดิ์ นามสง่า
รองปลัดเทศบาลตำบลวาปีปทุม
โทร: 062-359-3515


รองปลัดเทศบาลตำบลวาปีปทุม
โทร: 082-603-2358
     

 


 
นางปรินดา รักษ์มณี
นางอุมาพร มุ่งชู
นายสมบูรณ์  ศรีกุลบุตร
 หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร: 081-544-3657
โทร:063-591-5561
โทร: 095-670-1877
 

 
นางธนวรรณ  มาปะเต
 นางรัชนี พิลุน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร:062-616-5463

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
โทร:087-031-8005