เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
 
  นายปฎิวัติ  แปลงมาลย์
 
  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 


 
 
 นายสุรศักดิ์  ศรีประยศย่า
 นางกัลยา  ชุมสาย ณ อยุธยา  
หัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุข
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
 

  นางมันทนา  คุ้มเนตร    
 นักวิชาการสุขาภิบาล