เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 203 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 บันทึกข้อความ เรื่องแต่งตั้งให้รองปลัดเทศบาล เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของปลัดเทศบาล [ 30 ม.ค. 2560 ]54
182 คำสั่งแต่งตั้งให้รองปลัดเทศบาล เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของปลัดเทศบาล [ 30 ม.ค. 2560 ]52
183 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาปีปทุม เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) [ 17 พ.ย. 2559 ]153
184 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสามัญรักษาราชการในตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับกลาง [ 1 ส.ค. 2559 ]55
185 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 6 ต.ค. 2557 ]151
186 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก พนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น [ 10 ก.ค. 2557 ]193
187 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำบลตำแหน่งสายงานผู้ปฎิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 10 ก.ค. 2557 ]185
188 ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบเลือกสรร [ 30 ต.ค. 2556 ]148
189 ประกาศเรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญตำแหน่งบริหารฟ [ 17 ต.ค. 2556 ]236
190 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 10 ต.ค. 2556 ]148
191 ประกาศเรื่องผลการสอบคัดเลือกพนังานเทศบาลสายงานปฎิบัติการให้ดำรงตำแหน่ที่สูงขึ้น สายงานผู้บริหาร สำหรับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง(นักบริหารงานทั่วไป6)ฟ [ 4 ก.ย. 2556 ]171
192 ประกาศผลการสอบคัดเลือกสรรพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฎิบัติให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สายงานบริหาร สำหรับตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ(นักบริหารทั่วไป6) [ 4 ก.ย. 2556 ]153
193 ประกาศเรื่องผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฎิบัติให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสายงานบริหาร สำหรับตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการศึกษา(นักบริหารการศึกษา 6) [ 4 ก.ย. 2556 ]186
194 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฎิบัติให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สายงานผู้บริหาร สำหรับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป(นักบริหารทั่วไป 6)ฟ [ 4 ก.ย. 2556 ]194
195 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฎิบัติให้ตำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก ระเบียบเกี่ยวกับการสอบการคัดเลือก [ 13 ส.ค. 2556 ]196
196 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฎิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาล [ 16 ก.ค. 2556 ]255
197 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สายงานผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป 7)ฟ [ 1 มิ.ย. 2556 ]157
198 ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร [ 15 พ.ค. 2556 ]152
199 ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก พนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารและกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก ระบบเกี่ยวกับการคัดเลือก [ 15 พ.ค. 2556 ]151
200 ประกาศเรื่องการรับโอนพนักงานเทศบาล [ 10 เม.ย. 2556 ]199
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11